حضـور شـرکت پـارسیـان لیفتـراک لـوتـوس مـاشین در شـانزدهمیـن نمـایشگـاه بیـن المللـی صنعـت تهـران

شـرکت پـارسیـان لیفتـراک لـوتـوس مـاشین بـا حضـور خود در شانـزدهمیـن نمایشگاه بیـن المللی صنعت تهران (14 الی 17 مهرماه) بـه معـرفی جـدید ترین تـولیدات و دستـاوردهـای صنعتی شـرکت MODRALOG می پـردازد.

در این غرفه که همچون سال های گذشتـه بـا حضـور مـدیـران و کارشنـاسـان شـرکـت MODRALOG ایتـالیـا برپـا می گـردد، نمـایش و انتقـال اطـلاعات فنـی جـدیدتـرین محصـولات شـرکت MODRALOG, ARMANNI , INNOLIFT انجـام می پـذیـرد.

شـرکت پارسیـان لیفتـراک لـوتـوس مـاشیـن، کلیـه مخـاطبـان و مشتـریـان عـزیـز خود را به بـازدیـد از غرفــه این شرکت، واقع درسـالن 38 نمایشگاه بیـن المللــی تهـران دعـوت می نمـاید.