نمـایش جـدیدتـرین محصـولات شـرکت MODRALOG, ARMANNI , INNOLIFT در غرفه شرکت پارسیان لیفتراک لوتوس ماش

شـرکت پـارسیـان لیفتـراک لـوتـوس مـاشین بـا حضـور خود در شانـزدهمیـن نمایشگاه بیـن المللی صنعت تهران (14 الی 17 مهرماه) بـه معـرفی جـدیدترین تـولیدات و دستـاوردهـای صنعتی شـرکت MODRALOG پرداخت.

در این غرفه که همچون سال های گذشتـه بـا حضـور مـدیـران و کارشنـاسـان شـرکـت MODRALOG ایتـالیـا برپـا گردید، نمـایش و انتقـال اطـلاعات فنـی جـدیدتـرین محصـولات شـرکت MODRALOG, ARMANNI , INNOLIFT انجـام پذیرفت.