لیفتراک های کارکرده و استیجاری

نوع دستگاه: لیفتراک دیزلی 5 تن تویوتا


نوع دستگاه: لیفتراک گازی 2.5 تن تویوتا